• Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

    Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

    Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Các trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xin giấy phép lao động hay không. Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn/ cổ đông công ty/ nhà đầu tư trực tiếp làm việc có phải xin giấy phép lao động hay không, Điều kiện không phải xin giấy phép lao động, Thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp phép lao động, Hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động.