Kính thưa: Quý khách hàng, đối tác!

       Giải thể Chi nhánh Công ty - Giải thể VPĐD - Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh

Quy trình giải thể chi nhánh công ty - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh:

 • Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật quản lý thuế 2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành
 • Căn cứ quy định tại điều 72 nghị định 01/2021/NĐ-CP : Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

I./ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY:

Bước 1: Thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty tại cơ quan quản lý thuế

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định giải thể Chi nhánh Công ty. Doanh nghiệp phải gửi quyết định cho cơ quan quản lý thuế. Giải thể chi nhánh công ty có 2 trường hợp như sau :

TRƯỜNG HỢP 1 : CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

+ Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Quyết định giải thể chi nhánh / Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

+ Nộp các khoản thuế mốn bài đến thời điểm giải thể (nếu có)

+ Nếu có sử dụng hóa đơn thì thanh hủy hóa đơn

TRƯỜNG HỢP 2 : CHI NHÁNH HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP VÀ CHI NHÁNH KHÁC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH, THÀNH

- Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

- Quyết định giải thể chi nhánh / Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ký quyết định giải thể doanh nghiệp có trách nhiệm :

 • Nộp tờ khai thuế GTGT

 • Nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Nộp báo cáo tài chính

 • Nộp báo cáo quyết toán thuế TNCN

 • Thanh lý hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có

 • Thanh hủy hóa đơn chưa sử dụng

 • Báo cáo kết quả hủy hóa đơn và tình hình sử dụng hóa đơn

 • Văn thư trách nhiệm pháp lý sau giải thể

 • Các văn bản cam kết nếu có

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công tyTRÁCH NHIỆM CƠ QUAN THUẾ:

 • Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ra phiếu hẹn giải quyết thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động và khóa mã số thuế Chi nhánh công ty.
 • Trong thời gian hẹn giải quyết hồ sơ, cán bộ thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế, ghi nhận biên bản và ra quyết định đóng thuế (nếu có).
 • Doanh nghiệp đóng hoàn tất các khoản nợ thuế và các khoản thuế phát sinh khi kiểm tra giải thể (nếu có)

=> Lúc này, cơ quan thuế sẽ ra thông báo khóa mã số thuế và chấm dứt hoạt động chi nhánh. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ra thông báo giải thể chi nhánh, công ty có trách nhiệm liên lạc với Sở kế hoạch và Đầu tư để trả giấy phép chi nhánh và hoàn tất thủ tục giải thể.

Bước 2: Nộp thủ tục giải thể Chi nhánh công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công tyHồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty gồm có: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, giải thể chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty, giải thể chi nhánh công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh công ty

 • Quyết định giải thể chi nhánh công ty

 • Thông báo giải thể Chi nhánh công ty

 • Biên bản họp hội đồng thành viên công ty (TNHH) / Biên bản họp Hội đồng quản trị (Công ty Cổ phần)

KÈM THEO CÁC LOẠI GIẤY TỜ SAU :

 • Nộp giấy chứng nhận đã trả dấu và mẫu dấu chi nhánh công ty tại cơ quan Công an hoặc Giấy xác nhận chưa khắc dấu (Áp dụng cho chi nhánh công ty thành lập trước 30/06/2015). Nếu doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015 thì không cần.

Bước 3 :Kết quả giải thể Chi nhánh công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh,  đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Giải thể chi nhánh công ty - Chấm dứt hoạt động chi nhánh công tyTrong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư ra thông báo v/v giải thể Chi nhánh công ty doanh nghiệp đã hoàn tất và xóa tên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh

 

II./ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

Bước 1: Thủ tục giải thể văn phòng đại diện Công ty tại cơ quan quản lý thuế

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định giải thể Chi văn phòng đại diện Công ty. Doanh nghiệp phải gửi quyết định cho cơ quan quản lý thuế.

+ Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Quyết định chấm dứt văn phòng đại diện / Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

+ Nộp các khoản thuế mốn bài đến thời điểm giải thể (nếu có)

TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN THUẾ:

 • Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ra phiếu hẹn giải quyết thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện và khóa mã số thuế VPĐD công ty.
 • Trong thời gian hẹn giải quyết hồ sơ, cán bộ thuế sẽ tiến hành kiểm tra nợ thuế môn bài của doanh nghiệp (nếu có).
 • Doanh nghiệp đóng hoàn tất các khoản nợ thuế (nếu có)

=> Lúc này, cơ quan thuế sẽ ra thông báo khóa mã số thuế và chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ra thông báo giải thể văn phòng đại diện, công ty có trách nhiệm liên lạc với Sở kế hoạch và Đầu tư để trả giấy phép VPĐD và hoàn tất thủ tục giải thể.

Bước 2: Nộp thủ tục giải thể VPĐD công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công tyHồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty gồm có: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, giải thể Văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty, giải thể Văn phòng đại diện công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện

 • Quyết định Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty

 • Thông báo Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty

 • Biên bản họp hội đồng thành viên công ty (TNHH) / Biên bản họp Hội đồng quản trị (Công ty Cổ phần)

KÈM THEO CÁC LOẠI GIẤY TỜ SAU :

 • Nộp giấy chứng nhận đã trả dấu và mẫu dấu VPĐD công ty tại cơ quan Công an hoặc Giấy xác nhận chưa khắc dấu (Áp dụng cho chi nhánh công ty thành lập trước 30/06/2015). Nếu doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015 thì không cần.

Bước 3 :Kết quả giải thể chấm dứt hoạt động VPĐD công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện, đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Giải thể chi nhánh công ty - Chấm dứt hoạt động chi nhánh công tyTrong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư ra thông báo v/v giải thể văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp đã hoàn tất và xóa tên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh

 

III./ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY:

Bước 1: Nộp thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh công ty

Bước 2 :Kết quả chấm dứt hoạt động ĐĐKD công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư ra thông báo v/v giải thể chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh công ty; doanh nghiệp đã hoàn tất và xóa tên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 3 :Nộp chấm dứt hoạt động ĐĐKD công ty tại cơ quan quản lý thuế

 • Sau khi có kết quả chấm dứt địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý thuế công ty về việc Địa điểm kinh doanh đã chấm dứt

DỰA TRÊN QUY TRÌNH NÊU TRÊN:

 1. THỜI GIANGIẢI THỂ CHI NHÁNH - VPĐD : NHANH NHẤT 01- 02 THÁNG, THỜI GIAN CÓ THỂ KÉO DÀI TÙY THUỘC VÀO GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN THUẾ Ở BƯỚC 1
 2. ĐỊA DIỂM KINH DOANH : 7 NGÀY

=> Công việc đền đây đã hoàn tất

Xem thêm: Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty

Thành lập công ty cho người nước ngoài

Nếu Bạn cần thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi; chúng tôi chuyên làm thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty, Giải thể Văn phòng đại diện công ty, chấm dứt hoạt động ĐĐKD, Bạn không cần phải đi lại bất kỳ lần nào khi thực dịch vụ giải thể Chi nhánh Công ty, Giải thể VPĐD công ty, Chấm dứt hoạt động ĐĐKD của chúng tôi. Mọi thủ tục, văn bản, giấy tờ giải thể Chi nhánh Công ty, VPĐD, ĐĐKD đều do chúng tôi soạn thảo và tư vấn theo quy định của pháp luật.

"HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY, NẾU BẠN CẦN GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY - GIẢI THỂ VPĐD CÔNGTY - CHẤM DỨT ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 10 23 67 (Zalo/veiber)

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Tại Sao Bạn Nên Chọn Chúng Tôi ? Hãy Là Người Thông Thái, Chúng Tôi Làm Việc Bằng Cả Lương Tâm Và Trí Tuệ, Đúng Pháp Luật, Chính Xác, Nhanh Chóng Và Chuyên Nghiệp.

https://bccgroup.vn/public/userfiles/images/thanh-lap-cong-ty(1).png

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI: PHỤC VỤ THEO NHU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

 • Dịch vụ kế toán. Dịch vụ báo cáo thuế. Dịch vụ kê khai thuế. Dịch vụ quyết toán thuế năm. Dịch vụ quyết toán thuế TNDN. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

 • Dịch vụ giải trình và đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế. Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính năm. Hoàn thiện sổ sách kế toán. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP:

 • Đăng ký kinh doanh công ty. Thành lập công ty. Thành lập doanh nghiệp

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần và ngược lại

 • Làm giấy phép kinh doanh. Làm giấy phép công ty, Thành lập chi nhánh công ty

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh. Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty

 • Dịch vụ Giải thể công ty. Giải thể doanh nghiệp. giải thể chi nhánh công ty, giải thể văn phòng đại diện

CÁC DỊCH VỤ LUẬT SƯ

#giaithechinhanhcongty #thutucgiaithechinhanhcongty #giaithevpddcongty  #thutucgiaithevpddcongty  #quytrinhgiaithechinhanhcongty,VPDD #chamduthoatdongddkdcongty