• Khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

  Khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

  Khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và khai thuế theo quý đối với thuế thu nhập cá nhân, cách xác định khai thuế theo quý, khai thuế theo quý đối với doanh nghiệp mới thành lập, khai thuế theo quý đối với công ty mới bắt đấu hoạt động kinh doanh

 • Các loại thuế khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể

  Các loại thuế khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể

  Các loại thuế khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Hoặc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

 • Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

  Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

  Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, 5 trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

 • Các loại thuế kê khai theo từng lần phát sinh

  Các loại thuế kê khai theo từng lần phát sinh

  Các loại thuế khai theo từng lần phát sinh, Các loại thuế thuộc loại khai theo từng lần phát sinh. Từng lần phát sinh sự kiện pháp lý phải kê khai thuế theo quy định : 18 trường hợp khai thuế theo từng lần phát sinh

 • Các loại thuế khai theo năm

  Các loại thuế khai theo năm

  Các loại thuế khai theo Năm, Các loại thuế thuộc loại khai theo Năm. Có 5 loại thuế cơ bản khai theo năm

 • Các loại thuế khai theo quý

  Các loại thuế khai theo quý

  Các loại thuế khai theo Quý, Các loại thuế thuộc loại khai theo Quý. Có 6 trường hợp cơ bản khai theo quý

 • Các loại thuế khai theo tháng

  Các loại thuế khai theo tháng

  Các loại thuế khai theo tháng, Các loại thuế thuộc loại khai theo tháng

 • Dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật thuế

  Dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật thuế

  25 trường hợp cần tăng cường, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật thuế, các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, 25 hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, 25 trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn

 • Tăng cường quản lý doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

  Tăng cường quản lý doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

  Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT. Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trốn thuế. Tăng cường quản lý doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

 • Xử lý hóa đơn có sai sót

  Xử lý hóa đơn có sai sót

  Xử lý hóa đơn có sai sót. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng