• Thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty

    Thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty

    BCCGroup - Ngàn và cộng sự: Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHH.