• Quyết toán thuế TNDN

    Quyết toán thuế TNDN

    Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư và luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 32/2013/QH13 vá các văn bản pháp luật liện quan đến sản xuất kinh doanh. Thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. BCCGroup xung cấp dịch vụ quyết toán thuế TNDN an toàn, hiệu quả, chính xác.