• Xử lý hóa đơn có sai sót

  Xử lý hóa đơn có sai sót

  Xử lý hóa đơn có sai sót. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

 • Thời điểm lập hóa đơn

  Thời điểm lập hóa đơn

  Thời điểm lập hóa đơn,Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp, Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa,Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ, Thời điểm lập hóa đơn giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ, Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể

 • Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử

  Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử

  Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử. trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

 • Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua

 • Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT

  Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT

  Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT, Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTD hoá đơn điện tử, trước khi sử dụng

 • Thời điểm lập hoá đơn khi bán hàng hoá dịch vụ

  Thời điểm lập hoá đơn khi bán hàng hoá dịch vụ

  Thời điểm lập hoá đơn khi bán hàng hoá dịch vụ, Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ. Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt. ngày lập hoá đơn đối với giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ

 • Ấn định thế khi nào

  Ấn định thế khi nào

  Ấn định thế khi nào, Ấn định thế trong trường hợp nào, trường hợp nào người nộp thuế bị ấn định, nguyên tắc ấn định thế, các trường hợp ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm, Thời hạn quyết toán thuế khi giải thể, thời hạn quyết toán thuế TNDN, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm

 • Hồ sơ khai thuế

  Hồ sơ khai thuế

  Hồ sơ khai thuế là gì. Hồ sơ khai thuế theo tháng, Hồ sơ khai thuế theo quý, Hồ sơ khai thuế theo năm, Hồ sơ khai thuế quyết toán thuế, Hồ sơ khai thuế báo cáo tài chính, Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh

 • Hành vi cho, bán hóa đơn

  Hành vi cho, bán hóa đơn

  Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn