• Dịch vụ giải trình Thanh tra - kiểm Tra thuế

    Dịch vụ giải trình Thanh tra - kiểm Tra thuế

    Dịch vụ giải trình Thanh tra - kiểm Tra thuế. Dịch vụ kiểm tra quyết toán thuế. Dịch vụ giải trình quyết toán thuế. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Ấn định thuế. Dịch vụ đại diện làm việc với cơ quan thuế. Dịch vụ Giải trình tài liệu, hoá đơn, chứng từ với Cơ quan thuế. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu, nội dung giao dịch. Uy tín, đúng pháp luật./.