• Sổ tay quản lý lao động

    Sổ tay quản lý lao động

    Sổ tay quản lý lao động, Người sử dụng lao động .Đối với người sử dụng lao động khi có hành vi không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật => Thì sẽ bị xử phạt hành chính vi phạm về quản lý lao động theo quy định