Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp hòa giải hay thưa kiện. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ tư vấn thu hồi nợ cá nhân, doanh nghiệp. Cụ thể dịch vụ chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn thu hồi nợ hợp pháp;
  • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, biện pháp thu hồi nợ;
  • Đại diện khách hàng thu hồi nợ bằng thư tín;
  • Đại diện khách hàng thu hồi nợ bằng tố tụng tại Cơ quan Nhà nước;
  • Cử Luật sư đại diện thu hồi công nợ.

Pháp lý và Pháp luật khác