Với đội ngũ Luật sư có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, tâm huyết và tư cách đạo đức nghề nghiệp, Chúng tôi có các luật sư chuyên sâu cho từng lĩnh vực: Đất đai, Kinh tế, Dân sự, Hình sự và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ Đại diện cho các cá nhân và tổ chức tham gia đàm phán, hòa giải và tranh tụng tại các cấp tòa án trên phạm vi cả nước bao gồm các hình thức sau: 

  • Luật sư biện hộ, bào chữa, đại diện pháp luật cho các cá nhân, tổ chức theo các quy định của pháp luật. 
  • Tư vấn pháp luật, cung cấp hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên cho cá nhân, tổ chức.
  • Tham gia đàm phán thương thảo quyền lợi của khách hàng, tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo yêu cầu.
  • Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Pháp lý và Pháp luật khác