Dịch vụ Đăng ký thành lập công ty, dịch vu thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh công ty, thay đổi bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Ghi ngành, nghề kinh doanh công ty, doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập Công ty. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành. Thì khi đăng ký kinh doanh, hoặc khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh và ngành nghề kinh doanh phải có mã ngành, hay còn gọi là mã ngành nghề kinh doanh :

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018.

  1. Do đó hồ sơ Đăng ký thành lập công ty, đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh : đề nghị doanh nghiệp rà soát lại ngành nghề kinh doanh đã kê khai cho phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
  2. Đối với Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018: doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt động với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký

Vui lòng tải về theo link Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

PHỤ LỤC I - MÃ NGÀNH CẤP 5: NHẤN VÀO ĐÂY

PHỤ LỤC II - CHI TIẾT MÃ NGÀNH : NHẤN VÀO ĐÂY

Hành chính - Tổng hợp khác